Amsterdam Ghana SDA Church | Home
 
Maama Dora Boateng (Yaa Mansah) final laying in state.
@ Maama Dora Boateng (Yaa Mansah) final laying in state. At Amsterdam Ghana SDA Church